ПРАВИЛА КОМЕНТAРИСАЊА

1. Kоментари су добродошли

Kоментари који доприносе разумијевању теме, обрађене у одређеном чланку, су
добродошли. Kоментар може бити и критика, мишљење, сугестија, и слично. Сва питања повезана с темом су такође добродошла.

2. Сваки коментар мора бити одобрен

Да би био објављен, сваки коментар се претходно прегледава и одобрава од стране
уредништва овог портала.

3. Kонтрола над коментарима

Уредништво задржава право контроле над коментарима, а по властитој процјени и
слиједећи ова Правила коментарисања. Поред осталог, то подразумијева право на
уређивање, објављивање и брисање коментара, укључујући и трајно блокирање појединих коментатора, који се не придржавају Правила или због неких других облика неприкладних коментара, а који Правилима нису обухваћени.

4. Kоментари требају бити повезани с темом

Осим у изузетним случајевима и по процјени Уредништва, коментари који нису повезани са темом, неће бити објављени.

5. Није дозвољено негативно понашање

Исказивање било којег облика мржње, дискриминације, насиља, итд., путем коментара, строго је забрањено. Такви коментари неће бити објављени, а коментатори ће бити упозорени или одмах блокирани.

6. Могуће уређивање коментара

Прије објављивања коментара са проблематичним елементима, Уредништво може
уклонити дијелове који се косе са овим Правилима, а остатак коментара, уколико за то
има разлога, објавити. Такође, Уредништво има право спорни коментар никако не
објавити.

7. Оптужбе, оговарања и слично

Оптужбе и оговарања, било да се односе на појединце, групе, удружења и слично, неће бити толерисани у коментарима.

8. Забрањено откривање приватних података других људи

Откривање приватних података неке треће особе или особа, строго је забрањено.

9. Kритика да, вријеђање не

Исказивање критичког мишљења у коментарима је добродошло, али не и вријеђање
аутора текста, као ни вријеђање других корисника портала.

10. Препоручујемо да не користите лажне податке

Приликом постављања коментара, Ви имате право не употријебити своје право име, као што имате право не унијети е-маил адресу која садржи Ваше име и презиме. Међутим, препоручујемо да не употребљавате лажне податке, како Ваш коментар, због чудног или сумњивог корисничког имена, не бисмо замијенили за спам. У том случају, коментар би могао бити избрисан, тј. Не би био објављен.

11. Неприкладна корисничка имена

Уредништво има право не објавити коментаре коментатора који употребљавају
неприкладна корисничка имена, чак и ако сам садржај коментара није неприкладан.
Kоментари под корисничким именима која директно или индиректно садрже вулгарне,
рекламне и сличне поруке, неће бити објављени.

12. Рекламирање није дозвољено

Осим ако Уредништво одређен коментар не одобри као изнимку, није дозвољен никакав облик рекламирања путем коментара. То укључује и “прикривене” рекламе. Уредништво има право, према властитој процјени, одредити да ли се ради о реклами или не.

13. Неприкладни извори/референце

Уредништво има право не објавити коментаре који, директно или индиректно, упућују на неприкладне, сумњиве и непровјерене изворе. Под неприкладним изворима
подразумијевамо и све облике рекламирања.

14. Неоправдано необјављен коментар

Уколико сматрате како Ваш коментар није објављен јер је дошло до неке грешке (људске или техничке), молимо да нас контактирате.

15. Пријавите непримјерене коментаре

Ако примијетите неки непримјерен кометар, било да се ради о вријеђању, кориштењу
коментара за рекламирање или нешто треће, молимо да нас контактирате.

16. Алтернатива коментарима

Ако имате потребу поставити питање или нешто додати везано за одређени чланак, а не желите то урадити јавно, тј. У облику коментара на страници, можете нас контактирати путем е-маила, формулара за контакт (Kонтакт) или преко друштвених мрежа.

17. Право на измјене

Портал Laktasi.info може повремено мијењати и надопуњавати Правила о коментарисању.
Ако дође до било какве промјене, то ћемо навести на почетку текста, као “Датум задње измјене” и слично.

18. Аутор коментара одговара за садржај

Сваки коментар је одговорност аутора коментара, а не овог портала. Ако коментар не
крши наведена правила, Уредништво га може објавити у оригиналном облику, без обзира на садржај и на провјереност информација које тај коментар садржи. Све информације, ставови и мишљења, изнесена у коментарима, искључиво одражавају упућеност, ставове имишљења аутора коментара.